Bước 4: Nộp báo cáo

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm 2018 trên phần mềm MISA >

Bước 4: Nộp báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Giúp đơn vị in và nộp được các báo cáo trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019.

Hướng dẫn:

1. Trên màn hình quy trình Hướng dẫn quyết toán cuối năm, nhấn Nộp báo cáo.

R23_Tong hop 1

2. Phần mềm chuyển sang màn hình Nộp báo cáo.

R23_Tong hop 2

Hướng dẫn in báo cáo

Xuất khẩu báo cáo