Các khoản thu khác

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Thu phí, lệ phí và các khoản thu khác >

Các khoản thu khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ngoài các khoản thu có trong danh mục phí, lệ phí thì tại đơn vị còn phát sinh các khoản thu khác bằng tiền. Ví dụ: thu học phí, viện phí, tiền ăn bán trú,...

Các khoản thu khác được chia làm 2 trường hợp như sau:

1. Các khoản thu khác phải báo cáo quyết toán theo MLNS nhà nước

2. Các khoản thu khác không phải báo cáo quyết toán theo MLNS nhà nước