S05-Bảng cân đối phát sinh

Navigation:  »No topics above this level«

S05-Bảng cân đối phát sinh

Return to chapter overview

Trên báo cáo S05 - Bảng cân đối phát sinh, đơn vị thực hiện đối chiếu số liệu TK 008, 511, 611.

Trường hợp 1: TK 511 không bằng TK 611

Trường hợp 2: TK 511 bằng TK 611 nhưng không bằng TK 0082

Một số nguyên nhân khác làm báo cáo S05 bị sai lệch