9. Kiểm tra bảng cân đối phát sinh tài khoản

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm 2018 trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách >

9. Kiểm tra bảng cân đối phát sinh tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

1. Tại mục 9. Bảng cân đối phát sinh, nhấn Kiểm tra ngay.

R23 bang can doi phat sinh 18

2. Trường hợp phát hiện các nghiệp vụ bất thường chưa hợp lý thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

R23 bang can doi phat sinh 19