Kiểm tra các nghiệp vụ bất thường

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm 2018 trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách >

Kiểm tra các nghiệp vụ bất thường

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

1. Tại mục 8. Nghiệp vụ bất thường, nhấn Kiểm tra ngay.

8. Nghiep vu bat thuong_01

2. Trường hợp phát hiện các nghiệp vụ bất thường chưa hợp lý thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

8. Nghiep vu bat thuong_02