1. Định khoản

Nợ TK 00821/00822: Số dự toán chi hoạt động được giao

Nợ TK 0092: Số dự toán đầu tư XDCB được giao

2. Mô tả nghiệp vụ

Trong một số trường hợp, do thay đổi nhiệm vụ, hoặc phát sinh các nhiệm vụ mới (ví dụ Sửa chữa trường mầm non) mà chưa có trong dự toán giao đầu năm, đơn vị cần xin dự toán bổ sung cho các khoản chi, quy trình thực hiện như sau:

1. Căn cứ vào các hồ sơ văn bản đề nghị cấp dự toán bổ sung được duyệt, cơ quan tài chính ra quyết định cấp bổ sung dự toán chuyển cho đơn vị sử dụng ngân sách và kho bạc.

2. Kho bạc nhận thông báo về số dự toán bổ sung được giao, nhập vào hệ thống kho bạc để theo dõi và quản lý.

3. Kế toán đơn vị nhận quyết định giao dự toán từ Cơ quan tài chính, căn cứ số dự toán được giao ghi nhận vào sổ sách kế toán.

Ví dụ

Ngày 20/04/2018, đơn vị nhận được quyết định giao dự toán bổ sung (để sửa chữa cơ sở làm việc) số 0155 chi tiết như sau:

o Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: 400.000.000, khoản 072, kinh phí thường xuyên, nhóm mục III.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Để nhập số dự toán đơn vị được giao bổ sung, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Lưu ý:

Trường hợp dự toán bổ sung được giao đến Mục thì cần phải thiết lập cho phép Nhận dự toán chi tiết tới Mục tại Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Nghiệp vụ\Kho bạc.

Khi hạch toán, anh/chị hạch toán vào tài khoản cấp cha.

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Nhận dự toán.

2. Tích chọn Bổ sung.

3. Khai báo thông tin về quyết định giao dự toán bổ sung

Nhập các thông tin chung: Ngày quyết định, Số quyết định, Chương, Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập chi tiết chứng từ: TK Nợ, Số tiền, Nguồn, Loại, Khoản, Nhóm mục chi, CTMT, Dự án.

4. Nhập số dự toán được giao vào cột Số tiền.

nhan_DT_bo_sung_01

5. Nếu phân bổ dự toán bổ sung theo Quý hoặc Tháng thì thực hiện như sau:

Tích chọn Theo quý hoặc Theo tháng.

Nhập số dự toán chi tiết theo từng kỳ.

Trường hợp phân bổ đều số dự toán theo từng kỳ thì chọn Tự động phân bổ.

Nhấn , hệ thống tự động phân bổ số dự toán được nhận bổ sung theo tháng/quý.

nhan_DT_bo_sung_02

6. Nhấn Cất.

7. In Chứng từ kế toán bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

nhan_DT_dau_nam_03

8. Xem và in các báo cáo bằng cách chọn Báo cáo, chọn Báo cáo tài chính hay Báo cáo kho bạc.