Trường hợp Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Không lập bảng lương trên phần mềm >

Trường hợp Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Định khoản

Rút dự toán tạm ứng:

Nợ TK 334/332

Có TK 337

Đồng thời ghi:

Có TK 008/009 (008211, 008221, 00921)

Rút dự toán thực chi:

Nợ TK 334/332

Có TK 511

Đồng thời ghi:

Có TK 008/009 (008212, 008222, 00922)

2. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Rút dự toán chuyển khoản thanh toán lương

Xem/tải phim hướng dẫn:

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các bước thực hiện:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

2. Khai báo thông tin Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

Chọn hình thức Tạm ứng đã cấp dự toán, Tạm ứng chưa cấp dự toán hay Thực chi.

Thông tin Đơn vị trả tiền.

Thông tin Đơn vị nhận tiền.

Thông tin Chứng từ.

Thông tin chi tiết của chứng từ: Nội dung thanh toán, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

Rut_du_toan_ck_tra_luong_01

Nhấn Cất.

3. Chọn Sinh chứng từ Chuyển khoản trả lương khi hệ thống hiển thị thông báo.

Rut_du_toan_ck_tra_luong_02

4. Nhấn Đồng ý. Hệ thống sinh chứng từ tương ứng, hệ thống tự động định khoản TK Nợ 3341, TK Có 5111.

5. Phần mềm tự động sinh TK Có dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

Rut_du_toan_ck_tra_luong_03

6. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị thông báo, nhấn để sinh chứng từ hạch toán chi phí lương.

Rut_du_toan_ck_tra_luong_04

7. Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác, định khoản nghiệp vụ Nợ TK 61111/Có TK 3341.

Rut_du_toan_ck_tra_luong_06

8. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Rút dự toán chuyển khoản thanh toán bảo hiểm

Xem/tải phim hướng dẫn:

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các bước thực hiện:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

2. Khai báo thông tin Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

Chọn hình thức Tạm ứng đã cấp dự toán, Tạm ứng chưa cấp dự toán hay Thực chi.

Thông tin Đơn vị trả tiền.

Thông tin Đơn vị nhận tiền.

Thông tin Chứng từ.

Thông tin chi tiết của chứng từ: Nội dung thanh toán, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

Rut_DT_CK_thanh_toan_BH_01

Nhấn Cất.

3. Chọn Sinh chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm khi hệ thống hiển thị thông báo.

Rut_DT_CK_thanh_toan_BH_02

4. Nhấn Đồng ý. Hệ thống sinh chứng từ tương ứng.

5. Phần mềm tự động sinh TK Có dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

Rut_DT_CK_thanh_toan_BH_03

6. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị thông báo, nhấnđể sinh chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm.

Rut_DT_CK_thanh_toan_BH_04

7. Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác

Rut_DT_CK_thanh_toan_BH_05

8. Nhấn Cất.