Trường hợp Chi tiền gửi trả lương

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Không lập bảng lương trên phần mềm >

Trường hợp Chi tiền gửi trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Định khoản

1.1. Rút dự toán tiền gửi trả lương

Nợ TK 1121

Có TK 5111

1.2. Chi trả lương

Nợ TK 334x

Có TK 1121

1.3. Hạch toán chi phí lương/bảo hiểm

Căn cứ bảng tính lương đã được ký duyệt, kế toán lập chứng từ hạch toán tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN:

 Nợ TK 611, 3341

          TK 3321: Bảo hiểm xã hội

TK 3321: Bảo hiểm tai nạn lao động

  TK 3322: Bảo hiểm y tế

  TK 3323: Kinh phí công đoàn

TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp

TK 3335: Thuế TNCN

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Bước 1: Rút dự toán tiền gửi trả lương

Sau khi tập hợp đầy đủ các chứng từ gốc như bảng lương có chữ ký của CBNV,... đơn vị rút dự toán thực chi bằng tiền gửi để trả lương cho CBNV.

Các thao tác thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền gửi.

2. Tích chọn Thực chi.

3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán tiền gửi.

Nhập thông tin Đơn vị trả tiền: CTMT (nếu có), Tài khoản số.

Nhập thông tin Đơn vị nhận tiền: Đơn vị nhận, Địa chỉ, Nộp vào TK, Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

Rut_TG_tra_luong_01

4. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo Bạn có muốn sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi không? nhấn Đồng ý.

Rut_TG_tra_luong_02

5. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, phần mềm mặc định sinh TK Nợ 1121, TK Có 5111, nghiệp vụ Thực chi đồng thời sinh bút toán hạch toán đồng thời ghi Có TK 008212. Tuỳ vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để chỉnh sửa bút toán hạch toán cho phù hợp.

Rut_TG_tra_luong_03

6. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Bước 2: Chi trả lương bằng tiền gửi

1. Trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi được sinh từ chứng từ Rút dự toán tiền gửi, nhấn Tiện ích\Sinh chứng từ trả lương.

Rut_TG_tra_luong_04

2. Phần mềm sinh chứng từ Chi tiền gửi trả lương, tự động hạch toán TK Nợ 334x, TK Có 1121.

Rut_TG_tra_luong_05

3. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Bước 3: Hạch toán chi phí lương/bảo hiểm

Hạch toán chi phí lương:

1. Trên chứng từ Chi tiền gửi trả lương, nhấn Tiện ích\Hạch toán chi phí lương.

Rut_TG_tra_luong_06

2. Phần mềm sinh Chứng từ hạch toán chi phí lương trên Chứng từ nghiệp vụ khác, tự động hạch toán TK Nợ 61111, TK Có 334x.

Rut_TG_tra_luong_07

3. Nhấn Cất.

Hạch toán chi phí bảo hiểm:

1. Trên chứng từ Chi tiền gửi trả lương, nhấn Tiện ích\Hạch toán chi phí bảo hiểm.

2. Phần mềm sinh chứng từ Hạch toán chi phí bảo hiểm trên Chứng từ nghiệp vụ khác.

3. Tại tab Hạch toán:

Nhập lại thông tin Diễn giải tương ứng với từng dòng hạch toán.

Nhập lại TK Nợ, TK Có, Số tiền cho đúng với từng dòng định khoản.

Rut_TG_tra_luong_08

4. Nhấn Cất.